Das Projekt APE Aktiv partizipieren in der Euregio ist ein Gemeinschaftsprojekt folgender Einrichtungen/Gruppen aus Eschweiler und Eupen:
 
 
 
 
       Ansprechpartner:     Christian Kolf      Fon  0049(0)163 7103741 
 
         Hehlratherstr. 15        D-52249 Eschweiler

    

         christian.kolf@mobija.de

 

  
 
  • Projektgruppe Aktive Partizipation (Eschweiler)

      Ansprechpartnerin:  Rahel Atta         Fon   0049(0)152 8508846

      Mittelstraße 9 D-52249 Eschweiler

      rahelatta1995@hotmail.de

 

 

       Ansprechpartner:     Luc Assent            Fon  0032(0)87 561510

         Bergkapellstr. 46     B-4700 Eupen

         ephata@skynet.be

 

 

       Ansprechpartner: Johannes Funk      Fon    0032(0)87 734870

         Langesthal 5      B-4700 Eupen

         info@workandjob.be

 

 

        EUSOEC EUROPEAN SOCIO-ECONOMIC CONSULTANTS EWIV

        E-Mail:  info@eusoec.net